Ruta de navegació

Publicador de continguts

[Detalle artículo]Designació beneficiaris

Designació de beneficiaris

 

Tenen la consideració de beneficiaris de les prestacions per defunció, les persones designades per l'assegurat, i en defecte de designació expressa, s'entendrà que ho són per ordre preferent i excloent:

  • El/la cònjuge de l'assegurat -excepte que hagués recaïgut sentència de separació- o la parella de fet
  • Els seus fills o descendents, naturals o adoptats, així com aquells menors d'edat que es trobin sota la protecció de l'Assegurat en règim d'acolliment preadoptiu, tots ells per parts iguals
  • Els seus pares o ascendents per parts iguals
  • Germans per parts iguals
  • i, per últim, els seus hereus.

 

De ser varis els beneficiaris designats i a falta d'indicació en contrari de l'assegurat, aquests percebran la prestació per parts iguals. Així mateix, cada un d'ells ostentarà sobre la seva part la facultad de determinar la forma de cobrament de la prestació.

         

          Descarrega aquí el document de la designació expressa de beneficiaris

 

          

Un cop cumplimentat, firmat i datat el formulari s'ha de remetre a gestionprevision@vidacaixa.es juntament amb la fotocòpia del DNI de tots els Beneficiaris

Aquest formulari es pot modificar i remetre a l'asseguradora tantes vegades com es vulgui, sent el vàlid, el datat més recent.