[NOTICIA] Límits fiscals 2024

 Enrere

Límits fiscals 2024

Imagen

La Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) per a 2023 va arribar amb novetats relatives als límits fiscals que afecten als plans de pensions, buscant fomentar l'impuls dels plans de pensions d'empresa i estimular l'emprenedoria.

El límit màxim d'aportació a plans de pensions individuals es manté en 1.500 €

 

Des del 1 de gener de 2023, el límit màxim per al conjunt de totes les aportacions que es realitzen per part del partícep a Plans de Pensions (del sistema individual, ocupació i associats), PPA i resta de productes de previsió social es manté en 1.500 € anuals.

 

Límit addicional per a aportacions a plans de pensions d'empresa

Addicionalment, amb l'objectiu de potenciar els plans de pensions d'ocupació davant als individuals, el límit d'aportació s'incrementarà en:

 • 8.500 € anuals addicionals (fins a un total de 10.000 €), sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a les quantitats que resultin del següent quadre en funció de l'import anual de la contribució empresarial:

             

No obstant, en tot cas s'aplicará el multiplicador 1 quan el treballador obtingui en l'exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 euros procedents de l'empresa que realitza la contribució, a l'efecte del qual l'empresa haurà de comunicar a la entitat gestora o asseguradora de l'instrument de previsió social que no concurreix aquesta circumstància.

 

 • 4.250 € anuals, sempre que tal increment provingui de:

 • Aportacions als plans de pensions d'ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms.

 • Aportacions pròpies que l'empresari individual o el professional realitzi a plans de pensions d'ocupació, dels que sigui promotor i, a més, partícep.

 

A aquests efectes, les quantitats aportades per l'empresa que deriven d'una decisió del treballador tindran la consideració de aportacions del treballador.

 

Exemples

 En cas que el treballador obtingui rendiments íntegres del treball fins a 60.000 €

 • Si l'empresa aporta al pla de pensions 400 €, el treballador podrà aportar 1.500 + 400 x 2,5 = 2.500 €.
 • Si l'empresa aporta al pla de pensions 1.000 €, el treballador podrà aportar 1.500 + 1.250 + (1.000  - 500) x 0,25 = 2.875 €.
 • Si l'empresa aporta al pla de pensions 3.000 €, el treballador podrà aportar 1.500 + 3.000 = 4.500 €. 

 

En cas que el treballador obtingui rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 €

 • Si 'empresa aporta al pla de pensions 400 €, el treballador podrà aportar 1.500 + 400 = 1.900 €.
 • Si 'empresa aporta al pla de pensions 1.000 €, el treballador podrà aportar 1.500 +  + 1.000 = 2.500 €.
 • Si 'empresa aporta al pla de pensions 3.000 €, el treballador podrà aportar 1.500 + 3.000 = 4.500 €.

 

En cas que el partícep sigui treballador per compte propi o autònom:

 • Podrà aportar al pla de pensions 1.500 + 4.250 = 5.750 €.

 

Els límits d'aportació del treballador, tant per compte aliè com per compte propi, apliquen a la totalitat dels plans de pensions dels que sigui partícep (individual i ocupació).

 

*Fiscalitat aplicable a Territorio Común. Navarra i País Vasco tenen competències regulatòries en matèria fiscal.