AVÍS LEGAL v2

 

 

 

Condicions Generals d'Accés i Llicència d'Ús

 

Els termes i les condicions que s’indiquen a continuació regulen l’accés i l’ús de l’aplicació VidaCaixa Aporta+ (d’ara endavant, “els canals digitals”) de VidaCaixa, com també les condicions en què s’atorga aquesta llicència d’ús (d’ara endavant, “la llicència” o “llicència d’ús”). La redacció vigent d’aquestes termes i condicions es posa a disposició de l’usuari (d’ara endavant, “l’usuari”) i és de lectura i acceptació obligatòries durant el procediment de consulta web, descàrrega i instal·lació de l’aplicació.

VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances (d’ara endavant, VidaCaixa) és la titular del web i de l’app VidaCaixa Aporta+, n’ostenta tots els drets d’explotació i, per tant, té capacitat per donar llicència d’aquest web/aplicació als usuaris.

 

  1. Accés i utilització dels Canals Digitals

Accés al web i l'App d'Aporta+

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i utilització dels canals digitals de VidaCaixa Aporta+ i té per objecte facilitar als usuaris informació relativa al seu pla de pensions d’ocupació d’empresa, com també informar de les activitats, productes i serveis de VidaCaixa relacionats amb el sector de l’assegurança i dels instruments de previsió social.

El fet d’accedir als canals digitals comporta l’acceptació d’aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús, per la qual cosa cal llegir-les atentament abans de fer-los servir. Si no accepta aquestes condicions, li demanem que s’abstingui de fer servir els canals digitals d’Aporta+ i el seu contingut.

Així mateix, VidaCaixa fa saber als usuaris d’aquests canals digitals que aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús es poden adaptar o modificar en qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l’usuari ha de llegir i acceptar aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús cada vegada que vulgui fer servir els canals digitals d’Aporta+.

Addicionalment, i pel que fa a l’accés a l’aplicació Aporta+, aquest accés es fa a través de distribuïdors, sempre amb l’autorització prèvia de VidaCaixa. No és vàlida, en cap cas, cap llicència o descàrrega a través de tercers no autoritzats.

 

Utilització del web i l'App d'Aporta+ 

L’usuari declara que és major d’edat i que té prou capacitat jurídica per vincular-se per aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús i es compromet a fer un ús diligent dels canals digitals, com també de la informació relativa als productes i serveis que conté, amb total subjecció a la normativa que hi sigui aplicable.

 

Llicència d'Ús de l'Aplicació 

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, VidaCaixa atorga a l’usuari una llicència d’ús amb la finalitat d’instal·lar l’aplicació al seu dispositiu mòbil (telèfon mòbil, tauleta, etc.) i fer servir l’aplicació únicament i exclusivament a l’objecte d’accedir als diferents serveis de VidaCaixa.

Corresponen a VidaCaixa els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre l’aplicació, incloent-hi el disseny gràfic, els continguts i les bases de dades que, si és el cas, incloguin, pel fet de ser propietat seva o ostentar-ne les llicències necessàries.

La llicència té caràcter limitat i no exclusiu, i l'Usuari no podrà, en cap cas:

   a) Cedir drets, subllicenciar, arrendar, distribuir ni atorgar drets de cap mena a tercers sobre la llicència concedida.

   b) Fer o permetre cap modificació, traduir, descompilar ni fer cap mena d’enginyeria inversa.

   c) Suprimir, ocultar o alterar qualsevol avís relatiu al copyright o a la propietat intel·lectual de l’aplicació

   d) Fer servir l’aplicació amb altres finalitats comercials diferents dels serveis que ofereix VidaCaixa

 

VidaCaixa es reserva el dret de fer les modificacions i millores que calguin a l’aplicació, cas en el qual ha de tenir disponibles per als usuaris les actualitzacions que en cada moment cregui convenients. Es recomana a l’usuari que mantingui l’aplicació actualitzada de manera convenient.

 

  1. Contractació de productes i serveis

Condicions de la contractació de Productes i Serveis

Contractar els productes i serveis requereix, com a condició essencial, que se subscriguin prèviament les condicions contractuals del producte o servei que correspongui.  

L’usuari queda informat i accepta que les informacions que contenen els canals digitals sobre la formalització dels productes o serveis no impliquen cap oferta o inici d’una relació negocial amb VidaCaixa, sinó que, en qualsevol cas, es requereix que es compleixin els requisits que s’estableixin en cadascun d’aquests documents contractuals, de conformitat amb la normativa aplicable.

 

  1. Responsabilitat de VidaCaixa respecte de la informació que contenen els Canals Digitals

Funcionament del web i l'App Aporta+

VidaCaixa fa els millors esforços per mantenir els canals digitals en bon funcionament i evitar errors o, si és el cas, reparar-los i mantenir els continguts dels canals digitals actualitzats degudament. No obstant això, VidaCaixa no garanteix la disponibilitat i continuïtat per accedir als canals digitals ni la inexistència d’errors en els continguts, com tampoc que s’actualitzin oportunament.

L’usuari accepta l’anterior i es compromet a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i gaudeixi de la navegació a través dels canals digitals o contracti productes o serveis. En aquest sentit, VIdaCaixa posa a disposició de l’usuari unes recomanacions per incrementar la seva seguretat a l'hora de navegar per internet.

 

Ús de la informació que contenen els Canals Digitals d'Aporta+

Tant l’accés als canals digitals com l’ús que es pugui fer de qualsevol informació que contenen, especialment la relativa a la idoneïtat i el bon ús dels productes i serveis que VidaCaixa posa a la seva disposició, es fan sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. En conseqüència, VidaCaixa no es responsabilitza de qualssevol danys o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació que contenen els canals digitals.

Així mateix, VidaCaixa manifesta que la informació gratuïta subministrada a l’usuari com a resultat de les consultes específiques, simulacions o càlculs de pressupostos relatius als productes o serveis té caràcter merament indicatiu, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de qualssevol danys o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament, de la utilització per part de l’usuari d’aquesta informació subministrada. En particular, VidaCaixa deixa constància expressa que aquesta informació no constitueix cap opinió tècnica emesa d’acord amb totes les dades rellevants requerides.

Addicionalment, VidaCaixa no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés als canals digitals d’Aporta+. 

 

  1. Responsabilitat de l'usuari

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús dels canals digitals d’Aporta+ es fa, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que VidaCaixa pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut d’aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització dels canals digitals. 

 

Política en matèria d'enllaços d'hipertext (Links)

VidaCaixa no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals a tercers llocs web/app, ni la seva existència implica que avali, promocioni, garanteixi o recomani els links enllaçats.              

Així mateix, els tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc o app un enllaç hipertextual que dirigeixi als canals digitals d’Aporta+ han d’obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de VidaCaixa.

 

  1. Política de privacitat i de comunicacions comercials

En cas que, mentre navegui, faci consultes, sol·licituds o simulacions a través dels canals digitals l’usuari ens proporcioni dades que tinguin la consideració de dades de caràcter personal, s’aplicarà el que es preveu a la política de privacitat i de comunicacions comercials de VidaCaixa.

 

  1. Utilització de cookies al web Aporta+

La pàgina d’entrada a Aporta+ disposa d’una galeta que permet al nostre sistema recordar l’idioma que ha escollit l’usuari en la primera sessió. D’aquesta manera, s’evita haver de seleccionar l’idioma en les visites successives al lloc web. Aquesta galeta no és invasiva ni nociva i l’única funció que té és la d’informar el sistema de l’idioma que ha escollit anteriorment l’usuari.

Si l’usuari ho vol, pot denegar les galetes a l’opció corresponent del menú del navegador. Per canviar l’idioma de la galeta només cal que l’elimini i que torni a triar l’idioma desitjat en entrar al web d’Aporta+.

 

  1. Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts dels canals digitals (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat de VidaCaixa, o dels proveïdors de continguts (en aquest últim cas, han estat objecte de llicència o cessió per part dels proveïdors), i estan protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

La compilació (s’entén com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut dels canals digitals d’Aporta+ és propietat exclusiva de VidaCaixa i està protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Tot el software utilitzat per fer servir i desenvolupar els canals digitals és propietat de VidaCaixa o dels seus proveïdors de software i està protegit per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, rètols, signes distintius o logos que apareixen als canals digitals són titularitat de VidaCaixa i estan registrats degudament o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o als canals digitals poden ser marques o altres signes distintius registrats dels respectius i legítims propietaris.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio són propietat de VidaCaixa, o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte d’ulteriors modificacions, còpies, alteracions, reproduccions, adaptacions o traduccions per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa per part dels titulars d’aquests continguts.

La posada a disposició dels usuaris de les bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat de VidaCaixa o dels seus proveïdors que figuren als canals digitals no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’explotació a favor de l’usuari diferent de l’ús que comporta la utilització legítima i d’acord amb la naturalesa dels canals digitals.

Es prohibeix terminantment qualsevol ús dels continguts dels canals digitals d’Aporta+ que es faci sense l’autorització de VidaCaixa, incloent-hi l’explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, la posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, si es produeixen, constitueixen infraccions dels drets de propietat intel·lectual de VidaCaixa, sancionades per la legislació vigent.

 

  1. Política de privacitat i de comunicacions comercials

Dades de caràcter personal de l'usuari dels Canals Digitals 

VidaCaixa compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. VidaCaixa ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Es pot consultar més informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal del client per part de VidaCaixa, i especialment sobre com pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres, a l’enllaç següent: www.vidacaixa.es/ca/proteccio-de-dades.

 

Mesures de seguretat

VidaCaixa l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que es preveu a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa que la desenvolupa.

 

  1. Legislació aplicable i jurisdicció

Laccés i utilització dels canals digitals es regeix i s’interpreta d’acord amb la legislació espanyola.

Sens perjudici dels drets que els puguin assistir en la seva condició de consumidors o usuaris, qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre VidaCaixa i els usuaris dels canals digitals en relació amb les condicions que es recullen en aquest avís legal l’han de dirimir, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).