Ruta de navegació

FAQs ACO

Preguntes freqüents

És un producte d'estalvi col·lectiu que les empreses contracten pels seus empleats on es pot instrumentar els compromisos per pensions que aquestes tinguin amb ells.

S'entén com compromís per pensions les obligacions legals o contractuals de l'empresari amb el personal de l'empresa. Estan vinculats a les contingències de jubilació, incapacitat, dependència o defunció.

És a dir, són els compromisos que té una empresa amb els seus empleats per millorar les prestacions atorgades per la Seguretat Social.

Les contingències són situacions a la vida d'un assegurat que tenen com a conseqüència el poder accedir al cobrament de la prestació d'una Assegurança d'Estalvi Col·lectiu.

Les contingències cobertes són:

a) Jubilació.

b) Incapacitat en tots els seus graus

c) Dependència severa o gran dependència 

d) Defunció

 

Així mateix, es permet rescatar l'Assegurança d'Estalvi Col·lectiu en els supòsits excepcionals de malaltia greu o atur de llarga duració, segons s'estableixi en la pòlissa.

Una Assegurança d'Estalvi Col·lectiu podrà preveure les següents formes de cobrament:

a) En forma de capital.

b) En forma de renta assegurada temporal o vitalícia

c) Una combinació de capital i renta

 

Nota: Revisa el butlletí d'adhesió de la teva Assegurança d'Estalvi Col·lectiu per saber quines són les formes de cobrament previstes.

El prenedor d'una pòlissa d'estalvi col·lectiu és l'empresa que, juntament amb l'entitat asseguradora, subscriu el contracte per instrumentar els compromisos per pensions assumits amb els seus empleats. 

S'entén per assegurat aquella persona física sobre la vida de la qual s'estipula l'assegurança.

En el supòsit d'existir rentes amb reversió, es distingeix entre:

a) Primer assegurat: aquell la defunció del qual genera el dret a la reversió.

b) Segon/Tercer assegurat: aquell la vida del qual determina la duració de la renta revertida

 

El beneficiari d'una Assegurança d'estalvi Col·lectiu és la persona amb dret a percebre la prestació.

Per a les contingèncias de jubilació, incapacitat o dependència, així com els supòsits excepcionals d'atur o malaltia greu, el beneficiari serà el propi assegurat, i en cas de defunció, ho seran les persones físiques designades per l'assegurat, bé sigui per designació expressa o bé per testament.

En cas de no existir designació expressa de beneficiaris, regirà l'ordre de prelació establert en la pòlissa.

En aquest tipus de pòlisses et recomanem que et dirigeixis al departament de RRHH de la teva empresa i ells t'indicaran com realitzar la designació de beneficiaris de la teva Assegurança d'Estalvi Col·lectiu.

En un futur, en aquelles pòlisses que ho permetin, està prevista la possibilitat de consultar/designar beneficiaris directament a través d'Aporta+.  

En les assegurances d'estalvi col·lectiu el máxim en concepte d'aportacions les estableix el compromís per pensions i les realitza l'empresa i/o treballador segons estigui recollit a la pòlissa.

En qualsevol cas, qualsevol aportació que es faci a aquest tipus de pòlisses estarà subjecta a la normativa I.R.P.F. vigent en el moment en què es realitzin  

A través d'Aporta+ tindràs accés al Certificat Individual d'Assegurança (CIS) i/o al Butlletí d'Adhesió, que conté informació rellevant sobre la teva Assegurança d'Estalvi Col·lectiu.

La fiscalitat aplicable a les prestacions d'incapacitat permanent. jubilació de l'assegurat, rescat per malaltia greu o atur de llarga duració sempre serè de rendiments del treball, i estarà subjecta a retenció a compte de l'IRPF del beneficiari per part de VidaCaixa en funció del que es liquidi.

Les prestacions per defunció de l'assegurat hauràn de liquidar-se per l'impost de succesions i donacions per part dels hereus o beneficiaris designats.