Ruta de navegació

FAQs PES

Preguntes freqüents sobre plans d'ocupació simplificats (PES)

Es tracta de plans de pensions d'ocupació creats amb la finalitat de millorar i simplificar l'estalvi de:

 • Els treballadors d'empreses incloses en acords col·lectius de caràcter sectorial.
 • Treballadors del sector públic.
 • Treballadors per compte propi o autònoms.
 • Socis treballadors i socis de treball de societats cooperatives i laborals

Tindran la consideració de partícips:

 • Els treballadors de les empreses incloses en els acords col·lectius de caràcter sectorial.
 • Els treballadors de les Administracions públiques, incloses les Corporacions Locals, les entitats i organismes d'elles dependents, així com les societats mercantils amb participació majoritària de les Administracions i d'entitats públiques.
 • Els trebaladors per compte propi o autònoms.
 • Els socis i sòcies treballadores i els socis de treball, així com els treballadors no socis, de les citades empreses d'Economia Social.

En el cas de partícips treballadors per compte propi o autònoms, l'entitat gestora verificarà en el moment d'adhesió del partícip al pla la condició d'autònom que s'acreditará mitjançant els documents justificatius aportats pel partícip del pla de pensions davant l'entitat gestora de fons de pensions. Si el sol·licitant no pogués aportar els documents acreditatius, podrà substituïr-los mitjançant una declaració responsable.

 

Promotors

 • Les empreses, ja siguin mercantils, ja siguin d'Economia Social, i els treballadors per compte propi o autònoms podran adherir-se als plans de pensions d'ocupació simplificats a través de l'entitat promotora del pla o de l'entitat gestora qui ho comunicarà a l'entitat promotora.
 • Les Administracions públiques, incloses les Corporacions Locals, les entitats i organismes d'elles dependents, així com les societats mercantils amb participació majoritària de les Administracions i d'entitats públiques, que podran integrar-se en els plans de pensions corresponents en funció dels acords de negociació col·lectiva.
 • Les associacions, federacions, confederacions o unions d'associacions de treballadors per compte propi o autònoms, degudament registrades, sindicats, col·legis professionals o mutualitats de previsió social, podran promoure varis plans de pensions d'ocupació simplificats que podran ser gestionats per diferents entitats gestores.
 • Les cooperatives i societats laborals i les organitzacions representatives de les mateixes.

Pots consultar tota la informació relativa als límits fiscals d'aportacions a Plans de Pensions aquí.

El funcionamient i execució de cada pla de pensions d'ocupació simplificat serà supervisat per una comissió de control que tindrà les següents funcions:

 • Supervisar el cumpliment de les clàusules del pla en tot el que es refereix als drets dels seus partícips i beneficiaris.
 • Proposar i, en el seu cas, decidir en les demès qüestions sobre les que se li atribueix competència.
 • Representar judicial i extrajudicialment els interessos col·lectius dels partícips i beneficiaris en relació amb el pla de pensions.

La comissió de control podrà delegar en l'entitat gestora la integració, baixa i separació de promotors, el pagament de prestacions i supòsits excepcionals de liquiditat, així com la mobilització de drets consolidats.

Les mobilitzacions es realitzen amb la finalitat de traspassar el valor del saldo d'un pla a un altre pla de pensions, i es realitzaran segons s'estableix pels plans d'ocupació, amb les particularitats següents:

Els drets consolidat dels partícips dels plans de pensions d'ocupació simplificats (PPES) que són treballadors per compte aliè, només podran ser mobilitzats a altres plans de pensions d'ocupació o plans de pensions d'ocupació simplificats i pels següents motius:

 • Has cessat de treballar amb la teva empresa i la teva nova empresa no està adherida al Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.
 • S'ha acabat i liquidat el pla, per les causes establertes en les especificacions del propi reglament del pla de pensions.

Els drets consolidats dels partícips treballadors autònoms, inclòs l'empresari individual o el professional, es podran mobilitzar per decisió unilateral del partícip, només a altres plans de pensions d'ocupació simplificats. No obstant, l'empresari individual o el professional que hagi promogut un pla en interès dels seus treballadors en el que figuri com a partícip, no podrà mobilitzar els seus drets consolidats, excepte en els supòsits de terminació del pla o extinció de la relació laboral.

En cas de cessament de la condició de treballador per compte propi o autònom, podran mobilitzar els seus drets consolidats des del pla de pensions d'ocupació simplificat al pla de pensions d'ocupació de l'empresa promotora, en la que tingui la condició de partícip, si així ho permeten les especificacions del pla de pensions de l'empresa promotora.

Els drets consolidats dels partícips que siguin socis treballadors i de socis de treball de societats cooperatives i laborals, es podran mobilitzar d'acord amb les normes per la mobilització dels drets consolidats de treballadors per compte aliè o autònoms o plans de pensions del sistema de treball, en funció de la situació laboral dels esmentats socis i socies.

[Distributor page] Página FAQs PES