Ruta de navegació

[FAQ] Preguntes freqüents PPE

Preguntes freqüents

Són un producte de previsió creat amb la finalitat principal de complementar les prestacions de la Seguretat Social en el moment de la jubilació i beneficiar-se d’un estalvi fiscal des de la primera aportació. Concretament, els PPO són una modalitat de pla de pensions que promouen les empreses per als treballadors. Així mateix, són l’instrument principal que fan servir les empreses per externalitzar els compromisos per pensions amb els empleats

A l'apartat "Els meus Productes" tens a la teva disposició la informació més rellevant que es troba recollida en el document "Fitxa del Producte".

A més, a través del formulari que tens en aquesta mateixa pàgina prement el botó de "Contacta amb nosaltres" pots sol·licitar-nos:

 • Reglament del Pla
 • Declaració de la Política d'Inversió
 • Normes de funcionament del fons
 • Comptes anuals
 • Etc.

És l’òrgan que supervisa el funcionament i l’execució del pla. La comissió està constituïda per representants dels partícips i els beneficiaris, i també pels representants de l’entitat promotora

La Comissió de Control estableix la política d’inversió del fons a llarg termini i, regularment, en fa el seguiment perquè es compleixi. Des de la fitxa del pla, disponible a Línia Oberta, pots consultar la política d’inversió vigent. VidaCaixa està adherida als Principis per a la Inversió Responsable (PRI), projecte que promou l’ONU amb l’objectiu d’estendre a escala mundial un conjunt de bones pràctiques que incorpora, entre d’altres, qüestions ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) en l’àmbit de la gestió d’inversions.

Les aportacions les fa de manera ordinària i obligatòria el promotor (l’empresa). El reglament del pla també pot considerar l’existència d’aportacions obligatòries del partícip (treballador).         

A més, el reglament del pla pot regular les aportacions “voluntàries” que pot fer el partícip. Aquesta mena d’aportacions són habituals en els PPO i es justifiquen per la necessitat de dur a terme una previsió personal complementària per a la jubilació mitjançant un instrument de costos reduïts

En l'actualitat hi ha un límit màxim en funció de qui realitzi les aportacions:

 • 1.500€ anuals per al conjunt per totes les aportacions que es realitzen pel propi partícip, als següents productes de previsió:
  • Plans de pensions (del sistema individual, ocupació i associats).
  • Mutualitats de previsió social.
  • Plans de previsió assegurats (PPA).
  • Plans de previsió social empresarial.
  • Assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència.

 

 • Aquest límit s'incrementarà en 8.500€ anuals addicionals (fins a un total de 10.000 €), sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a les quantitats que resultin del següent quadre en funció de l'import anual de la contribució empresarial:

      

 

No obstant, en tot cas s'aplicarà el multiplicador 1 quan el treballador obtingui en l'exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 euros procedents de l'empresa que realitza la contribució, a aquest efecte l'empresa haurà de comunicar a l'entitat gestora o asseguradora de l'instrument de previsió social que no concorreix aquesta circumstància.

 

Per tant, el partícip ha de tenir en compte tant les aportacions prèpies com les de la seva empresa en tots els productes esmentats per no superar el límit màxim .

Aquests límits poden patir modificacions legislatives futures

El partícip, si ho preveu el pla, pot fer aportacions extraordinàries puntuals al PPO o bé establir aportacions de caràcter periòdic.                        

Hi ha tres mecanismes per fer-ho:

1) A través del botón "Aportar" que se encuentra al lado del nombre del Plan.

2) A través de les oficines de CaixaBank. Poden fer-se tant a un compte corrent de CaixaBank com a un comtpe d'una altra entitat.

3) A través de CaixaBank NOW de CaixaBank. Una opció còmoda i senzilla amb la qual s’indica l’import de l’aportació, i en el cas que es tracti d’una aportació periòdica, també la periodicitat desitjada. Només cal tenir vinculat un compte d’aquesta entitat al pla de pensions.        

Es poden reduir de la base imposable general:

 • 1.500€ anuals pel conjunt de totes les aportacions que es realitzin pel propi partícip als següents productes de previsió:
  • Plans de pensions (del sistema individual, ocupació i associat)
  • Mutualitats de previsió social    
  • Plans de previsió assegurats (PPA)
  • Plans de previsió social empresarial
  • Assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència
 • Aquest límit s'incrementarà en 8.500 € anuals addicionals (fins a un total de 10.000 €), sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial

*Fiscalitat a territori comú. Pel cas de la Comunitat Foral de Navarra consulta l'apartat de documents compartits de la pàgina "Els meus productes".

Sí, si el reglament ho permet, els participis que tinguin drets consolidats/valor en un pla de pensions individual o en un pla de previsió assegurat poden mobilitzar aquests drets/valor al PPO. Aquestes mobilitzacions no tenen repercussió fiscal.*

Es pot demanar en qualsevol oficina de CaixaBank


*Fiscalitat a territori comú. Pel cas de la Comunitat Foral de Navarra consulta l'apartat de documents compartits de la pàgina "Els meus productes".

Nota: després de fer la mobilització no es pot disposar d’aquests drets consolidats fins que no es produeixi la contingència o el supòsit previst al reglament del pla.    

Els plans de pensions d’ocupació estan lligats a la relació laboral amb el promotor, per la qual cosa no es pot parlar de “possibilitat de mobilització” excepte per extinció de la relació laboral o altres supòsits que s’estableixin a les especificacions del pla. Cal tenir en compte que les baixes laborals per maternitat, excedències per cuidar els fills, els permisos no retribuïts, etc., no suposen l’extinció de la relació.     

Si és possible, s’han de mobilitzar a un altre pla de pensions o producte de previsió que compleixi els requisits per a la mobilització. A les oficines de CaixaBank, pot trobar una completa i adequada gamma de productes
.

La situació principal és la jubilació del partícip. No obstant això, també se’n podria disposar en cas de defunció, incapacitat, dependència, malaltia greu o atur.        

Nota: el reglament del pla regula com s’ha de procedir en cada una de les situacions esmentades.  

Habitualment, amb caràcter trimestral (tot i que també pot ser semestral o anual segons el pla), la gestora posa a disposició del partícip el Comunicat de drets consolidats via correu postal o correspondència digital a través de CaixaBank NOW. Aquest comunicat inclou l’extracte de moviments que mostra les aportacions que s’han fet durant el període i també facilita informació actualitzada dels drets consolidats i informació sobre l’evolució i la situació del pla.

D’altra banda, pots accedir quan vulguis a la
 informació actualitzada del pla a través de la Pàgina de "Els meus Productes" en aquest mateix portal. 

Els partícips i els beneficiaris també reben informació d’altres aspectes relatius a la gestió del pla que puguin ser rellevants.                        

Nota: consulta la guia del comunicat de drets consolidats en aquest mateix document
.   

Tant a través de CaixaBank NOW com de VidaCaixa Aporta+, es permet, entre altres coses, consultar el saldo actualitzat (drets consolidats) del pla de pensions, les dades sobre aportacions, rendibilitat i informació relativa al fons.             

A més de consultar aquesta informació, des de CaixaBank NOW també pots fer fàcilment aportacions voluntàries al PPO des de l’ordinador o amb el telèfon mòbil.  

Si no ets client de CaixaBank NOW, pots demanar l’alta al servei de manera totalment gratuïta. 


Així mateix, si el teu Pla ho permet, podràs fer determinades gestions a través dels formularis disposats a Els meus Productes > Dades del Pla > Documents compartits.

El partícip pot designar beneficiaris per al pla de pensions, els quals seran els beneficiaris en cas de mort del partícip.                              
 

Existeixen cuatre mecanismes a la teva disposició:
 

      1. A través de les oficinas de CaixaBank.

      2. A través de CaixaBank NOW. Una opció còmoda i senzilla amb la que podrás realitzar la designació de forma ràpida i electrònica.

      3. A través d'aquest enllaç pots accedir al model de designació de beneficiaris.

 

En qualsevol cas, s'haurà d'entregar el document cumplimentat a qualsevol oficina CaixaBank per a què ho gestionin.

Preguntes freqüents de partícips propers a la jubilació

Sí, quan el beneficiari es jubila pot triar com vol rebre la prestació, segons el que s’especifica al reglament del pla:            
 

 • En un sol pagament, en forma de capital.
 • En forma de renda assegurada o financera. Aquesta opció es presenta com la solució ideal per a les persones que vulguin complementar les pensions públiques de jubilació. Triant aquesta mena de prestació, el pla de pensions d’ocupació respon a aquesta necessitat com a instrument principal de previsió per a la jubilació.    
 • Amb un sistema mixt de capital i renda. En disposicions diferents de les anteriors, consistents en pagaments sense periodicitat regular.

La sol·licitud de prestació es pot fer en qualsevol oficina de CaixaBank i en qualsevol moment, un cop s’hagi produït la contingència, sense que hi hagi cap termini de temps; només cal presentar la documentació corresponent per a cada contingència.

 • Percepció d’una renda per jubilació: si la prestació es percep en forma de renda, l’import rebut es considera rendiment del treball i s’ha d’integrar totalment en la base imposable general de l’IRPF del perceptor.

 

 • Percepció d’un capital per jubilació: si la prestació es percep en forma de capital, l'import rebut es considera rendiment del treball y ha d'integrar-se en la seva totalitat en la base imposable general de la liquidació de l'IRPF. No obstant, podrà aplicar-se la reducció del 40% prevista en el art. 17.2.c) de la Ley del IRPF* a la part de la prestació que correspon a aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006, sempre que hagin transcurregut més de 2 anys entre la primera aportació al pla de pensions i la data de jubilació. Quan es rebin prestacions de diversos plans de pensions, la reducció del 40% podrà aplicar-se a totes les quantitats percebudes en forma de capital de cada pla en l'exercici en el que esdevingui la contingència corresponent i en els 2 exercicis següents. Només pot cobrar-se un capital per pla, i aquest podrà ser per la totalitat del seu import i/o per una part.                           

 

 • Incapacitat: les prestacions d’incapacitat es consideren rendiments del treball. Si la prestació es percep en forma de capital, s’integra totalment en la base imposable general de l’IRPF del perceptor. No obstant això, es pot aplicar la reducció del 40 % a la part de la prestació que correspon a aportacions fetes fins al 31 de desembre de 2006, sense necessitat que hagin passat més de 2 anys entre la primera aportació al pla de pensions i la data de la incapacitat. Aquesta reducció només es pot aplicar a les quantitats rebudes en forma de capital en un únic any, i s’entén com a tal un únic període impositiu de l’IRPF.                            

 

 • Defunció: en cas de defunció del partícip, la prestació que perceben els beneficiaris, tant si reben un capital com una renda, té la consideració de rendiment del treball. Per tant, la tributació és la mateixa que per al partícip. No es tributa per l’impost sobre successions i donacions.

 

Nota: en cas de prestacions rebudes per persones amb discapacitat, hi ha exempcions i reduccions específiques.

*Fiscalitat a territori comú. Pel cas de la Comunitat Foral de Navarra consulta l'apartat de documents compartits de la pàgina "Els meus productes". 

Pràcticament, la major part de gestions relacionades amb el pla es poden fer des de les oficines de CaixaBank. Disposen de formularis i processos per fer la sol·licitud de prestació, la designació de beneficiaris, la liquidació de certs tipus de prestacions, etc. En aquests formularis s’especifiquen els documents que es requereixen per a cada situació.   

En qualsevol cas, des de l’oficina de CaixaBank et poden assessorar sobre la gestió que vols fer.       

A més, també podràs sol·licitar la modificació de les dades personals associades al pla (nom i cognom, adreça i dipòsit d’estalvi vinculat a les aportacions voluntàries), duplicats fiscals, de saldo i de moviments, i la realització d’aportacions voluntàries.