Ruta de navegació

FAQs Risc 2022 Orange Group

Preguntes freqüents

Una assegurança col·lectiva és una modalitat d'assegurança que es caracteritza per donar cobertura, mitjançant un sol contracte, a un col·lectiu de persones amb interessos comuns o necessitats de protecció similars.

Les nostres assegurances col·lectives poden ser contractades per una empresa (prenedor) per a donar cumpliment a les obligacions assumides amb els seus treballadors (assegurats), ja que es poden adaptar a les necessitats del prenedor.

A VidaCaixa comercialitzem assegurances col·lectives de vida i assegurances col·lectives d'accidents que, a la vegada, poden ser de compromisos per pensions o de no compromisos per pensiones.

Les assegurances de compromisos per pensions són aquelles que deriven d'una obligació legal (com és el cas dels Convenis col·lectius) o contractual de l'empresari amb el personal de l'empresa ambn el que manté una relació laboral.

Aquest tipus d'assegurances tenen una cobertura anual, que es renova al venciment per periodes anuals excepte decisió del prenedor o de l'assegurador.

En el sigüent apartat detallem les cobertures contractables en cada modalitat, en funció de les necessitats del prenedor.

Els principals tipus d'assegurances col·lectives són:

 • Assegurança temporal anual renovable: està especialment concebuda per a garantir una cobertura temporal d'un any. Aquesta modalitat proporciona una amploa cobertura per defunció o incapacitat permanent, en qualsevol dels seus graus, podent-se contractar la prestació en forma de capital o renda. 
 • Assegurança col·lectiva d'accidents: aquesta modalitat proporciona una amplia cobertura davant les possibles es conseqüències d'un accident. La cobertura pot ser les 24 hores del dia durant 365 dies o únicament durant la jornada laboral.

La cobertura principal per a les assegurances col·lectives de vida és la de mort. 

Opcionalment, podran contractar-se prestacions addicionals per als següents riscos: 

 • Incapacitat/invalidesa permanent, en qualsevol grau 
 • Mort per accident 
 • Incapacitat/invalidesa permanent per accident, en qualsevol grau 
 • Mort per accident de circulació 
 • Incapacitat/invalidesa permanent per accident de circulació, en qualsevol grau
 • Malalties greus 

 

La cobertura principal per a l'assegurança col·lectiva d'accidents és la de mort per accident. 

Opcionalment, podran contractar-se prestacions addicionales per als següents riscos: 

 • Incapacitat/invalidesa permanent per accident, en qualsevol grau 
 • Mort per accident de circulació 
 • Incapacitat/invalidesa permanent per accident de circulació, en qualsevol grau 
 • Incapacitat/invalidesa temporal per accident 

Les garanties i cobertures específiques hauran d'estar en línea amb els compromisos que tingui l'empresa i, en qualsevol cas, es regiran per l'establert a les Condicions Particulars de la pòlissa.

Si ets assegurat en una pòlissa, en cas de dubte sobre les cobertures o imports contractats per la teva empresa, dirígeix-te al departament corresponent a la teva empresa.

El prenedor és la persona jurídica (empresa) que contracta la pòlissa d'assegurança, és a dir, qui s'encarrega de pagar les cuotes . 

L'assegurat és la persona a qui cobreix l'assegurança. 

El beneficiari és la persona física o jurídica que rebrà la indemnització prevista en les condicions generals de l'assegurança, existint 2 possibilitats: 

 • En cas de mort, el/s beneficiari/s serà/n la/s persona/s seleccionada/s per l'assegurat, i així ha de constar a la documentació justificativa de la pòlissa. En cas de no existir designació expressa de beneficiaris aplicarà el que estableixi la lley. (habitualment, en defecte de designació expressa, aplica la designació genèrica indicada en el condicionat de la pòlissa).
 • En cas de incapacitat, el beneficiari serà el propi assegurat. 

A través del teu Certificat Individual d'Assegurança (CIS) que podràs descarregar des d'aquesta plataforma en format PDF pots veure els teus beneficiaris designats.

En cas que vulguis sol·licitar un canvi de beneficiaris designats, has de fer-ho a través del model de designació de beneficiaris que hauràs d'enviar cumplimentat i signat per correu postal a Amalia Rico Zapata a la direcció Paseo de la Castellana, 189, 2ª planta, 28046, Madrid per a que ho gestionin.

 

(*) Estem treballant perquè, en un futur, puguis realitzar la designació a través d'aquesta mateixa plataforma. 

En cas de sinistre rebràs les quantitats establertes a la pòlissa per cada una de les contingències cobertes per l'assegurança, obtenint doble capital en cas de defunció o incapacitat per accident.

Segons les garanties contractades en les pòlisses d'Orange, la legislació vigent en les pòlisses que instrumenten compromisos per pensions, és d'aplicació el següent tractament fiscal*:

 • Defunció per qualsevol causa i Defunció per accident: subjectes a tributació en l'Impost sobre Succesions i Donacions
 • Invalidesa permanent per qualsevol causa i Invalidesa permanent per accident: subjectes a tributació de Rendiments del Treball

No serà possible l'aplicació d'exempció en cas d'accident segons la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM). per tractar-se de pòlisss de vida i no d'accidents.

Recordatori de l'obligatorietat de la imputació fiscal de les primes quan aquelles siguin imputades a les persones a qui es vinculin les prestacions. La imputació fiscal tindrà caràcter obligatori en els contractes d'assegurança de risc, segons legislació vigent.

En el cas de foralitats d'acord amb la legislació vigent s'aplicaran els reductors previstos

 

Nota: Recordatori adjuntar junt amb la documentació de l'expedient el modelo 145, a efectes de tenir en compte la seva situació personal a efectes de la retenció a compte.

 

*La fiscalitat correspon a tributació per assegurats residents a Espanya.

Preguntas frecuentes sobre mi usuario

No serà possible l'aplicació d'exempció en cas d'accident segons la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM). per tractar-se de pòlisss de vida i no d'accidents.

Recordatori de l'obligatorietat de la imputació fiscal de les primes quan aquelles siguin imputades a les persones a qui es vinculin les prestacions. La imputació fiscal tindrà caràcter obligatori en els contractes d'assegurança de risc, segons legislació vigent.

En el cas de foralitats d'acord amb la legislació vigent s'aplicaran els reductors previstos El nom d'usuari és un correu electrònic, en el teu cas el que ens ha facilitat l'empresa

Pots modificar aquest correu pel que prefereixis a través de l'opció "Modificar dades" que es troba al costat del teu nom una vegada iniciada la sessió al portal

En cas de detectar algún error en les dades de l'assegurança o del teu usuari, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu soporte.aportamas@vidacaixa.es