[ARTICULO] FAQs ULC

NOTA IMPORTANT: El contingut de les FAQs següents únicament es refereix al Segurfon Caixa Empreses (ULC cxp) que instrumenta compromisos per pensions tipus Unit Linked. Si ets assegurat d'una pòlissa tipus Unit Linked que no instrumenta compromisos per pensions, aquestes FAQs no apliquen a la seva pòlissa, per això li recomanem que contacti amb el seu gestor de VidaCaixa per a qualsevol dubte o qüestió. 

Ruta de navegació

FAQs ULC 2022

Preguntes freqüents

És una assegurança col·lectiva del tipus "Unit Linked" en la que el prenedor , i en el seu cas els assegurats, assumeixen el risc derivat de les inversions afectes a a la pòlissa. Aquest producte té per objecte instrumentar els compromisos per pensions del prenedor i que té assumits amb els seus treballadors o extreballadors, vinculats com a prestacions bàsiques a les contingències de jubilació i mort i com a contingències que addicionalment poden establir-se, les d'incapacitat i dependència. Addicionalment, s'assegura un capital fix en cas de defunció.

És un producte de previsió social destinat a l'estalvi i a la inversió, que té com a finalitat, a més d'externalitzar els compromisos per pensions de les empreses, complementar les prestacions de la Seguretat Social en el moment de la jubilació. 

Una part de les aportacions es destina a pagar la prima de l'assegurança que cobreix la cobertura bàsica de mort i les despeses d'administració i l'altra, la principal, s'inverteix en una cistella d'inversió vinculada a la pòlissa, que el prenedor ha escollit en funció del perfil de risc que creu adequat pels assegurats.

Les inversions realitzades són gestionades col·lectivament sense que sigui admissible el vincular de forma diferenciada cistelles d'inversió diferents per a cada assegurat o beneficiari.

VidaCaixa és qui determina la composició de les cistelles d'inversió vinulades a l'assegurança.

El prenedor és l'únic que pot canviar de cistella d'inversió en qualsevol moment dins del mateix contracte d'assegurança, i aquesta cistella ha de ser igual per a tot el col·lectiu assegurat.

Com a dada interessant, a tenir en compte que VidaCaixa està adherida als Principis per a la Inversió Responsable (PRI), projecte promogut per la ONU amb l'objectiu d'extendre a escala mundial un conjunt de bones pràctiques que incorpora, entre altres, qüestions ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) en l'àmbit de la gestió d'inversions.

En les assegurances ULC cxp - Segurfon Caixa Empresa el prenedor, i en el seu cas els assegurats, assumeixen el risc de les inversions vinculades a l'assegurança, pel que les prestacions no estan garantides, i poden tenir un import superior o inferior a la prima aportada.

La rendibilitat de les cistelles vinculades del Segurfon Caixa Empresa ULC cxp no està garantida, i pot veure's afectada, tant en positiu com en negatiu, per les fluctuacions dels mercats. No obstant, les diferents modalitats de cistelles vinculades d'inversió permeten al prenedor adequar el perfil de riscdels assegurats i també  aprofitar les tendències dels mercats, aportant valor a llarg termini.

Es permeten dos tipus d'aportacions, segons lo acordat a nivell del compromís per pensions instumentat:

 1. Obligatòria de l'empresa.
 2. Obligatòria de l'empleat (si en el compromís així s'exigeix)

Al tractar-se d'una assegurança que instrumenta compromisos per pensions, les prestacions seran abonades una vegada esdevinguda i notificada a l'entitat asseguradora algunes de les següents contingències.

Les contingències principals cobertes són:

 1. Jubilació, declarada segons el règim de la Seguretat Social corresponent
 2. Defunció de l'assegurat

Addicionalment, el prenedor podrà contractar les següents cobertures d'incapacitat permanent d'acord al règim de la Seguretat Social aplicable:

      3. Incapacitat permanent (total o absoluta)

      4. Gran invalidesa

Si el compromís instrumentat els reconeix, el Segurfon Caixa Empresa ULC cxp poden incorporar els següents supòsits excepcionals de liquiditat a favor dels assegurats(*):

 1. Rescat per Enfermetat greu
 2. Rescat per Atur de llarga duració

(*)Quedaran subjectes al que s'indiqui a les especificacions del Unit Linked Col·lectiu en concret.

El Segurfon Caixa Empresa preveu les següents formes de cobrament:

 1. En forma de capital
 2. En forma de renda assegurada temporal o vitalícia
 3. Una combinació de capital i renda
 4. En forma de renda sobre participacions per la cobertura de jubilació

Nota: El compromís instrumentat haurà de preveure les formes de cobrament aplicables.

La fiscalitat* aplicable a les aportacions vindrá determinada en funció de la decisió que pren l'empresa sobre la imputació o no al treballador, existint dues possibilitats:

 1. Aportacions no imputades al treballador: no tenen incidència fiscal en l'IRPF de l'assegurat en l'any en què es produeixen i amb un límit per assegurat de 100.000 €.
 2. Aportacions imputades al treballador: es consideraran rendiment del treball i s'incorporaran en la base imposable general de l'IRPF de l'assegurat en l'any que es produeixen les mateixes. No obstant, a partir de 100.000 € la imputació de la prima és obligatòria sobre l'excés d'aquest import.

*Fiscalitat a territori comú. En el cas d'altres comunitats amb fiscalitat especial consulta l'apartat de documents compartits de la secció "els meus productes".

En qualsevol cas, les primes aportades per l'empresa o per l'assegurat, si fos el cas, no podran deduïr-se en l'IRPF de l'assegurat.

La fiscalitat aplicable a les prestacions de jubilació i incapacitat permanent és de rendiments del treball, subjecte a retenció a compte del IRPF de l'assegurat beneficiari.

La prestació de defunció està subjecte a l'Impost sobre Succesions i Donacions.

Les quantitats assegurades en el contracte s'entendran com imports bruts, sent l'asseguradora, com a entitat pagadora, la obligada a retenir a compte. Les retencions a aplicar seran les vigents en cada moment, atenent a la normativa fiscal i pronunciaments de l'Administració que siguin d'aplicació i d'acord amb l'import anual que VidaCaixa tingui previst abonar-li en l'any.

 1. Prestacions de jubilació o d'incapacitat:

Els imports percebuts constitueixen, a efectes d'IRPF, rendes del treball.

1.a. Si la prestació es percep en forma de renda: La retenció que Vidacaixa aplicarà serà la que li correspongui per taules de retenció d'IRPF d'acord amb l'import anual que VidaCaixa tingui previst abonar-li en l'any. (aquesta opció fa que no es pugui aplicar a posteriori reductor del 40% si existís)

1.b. Si la prestació es percep en forma de capital: la prestació podrà beneficiar-se de la reducció del 40% en aquells capitals generats amb primes aportades amb més de dos anys d'antiguitat anteriors al 1/1/2007. L'aplicació d'aquesta reducció està limitada a dos anys més l'any en curs des de la data en la que succeeix la contingència. De no optar durant aquest temps a aquesta forma de cobrament, es perdrà  reductor.

Ambdues contingències (jubilació i incapacitat) es consideraran produïdes des del moment en el que existeixi una resolució de la Seguretat Social que la determini.

 1. Rescats per Atur o Malaltia greu.

Tant per al dret de rescat per atur com el rescat per malaltia greu es considerarà el regulat en tot moment en el Reglament de Plans i Fons de Pensions.

Els imports percebuts constitueixen, a efectes d'IRPF, rendes del treball.

2.a. Si la prestació es percep en forma de renda: La retenció que Vidacaixa aplicarà serà la que li correspongui per taules de retenció d'IRPF d'acord amb l'import anual que VidaCaixa tingui previst abonar-li en l'any. (aquesta opció fa que no es pugui aplicar a posteriori  reductor del 40% si existís)

 1. Prestacions de defunció:

3.a. Defunció abans de la jubilació de l'assegurat.

Els imports rebuts pels beneficiaris sota el supòsit de defunció tributaran en el ISD.

3.b. Defunció un cop jubilat l'assegurat.(*)

En el supòsit d'haver escollt com a forma de cobrament una renda, els imports rebuts pels beneficiaris sota el supòsit de defunció tributaran en el ISD.

(*) Si l'assegurat morís i havent-se jubilat, no hagués escollit ninguna forma de cobrament de les previstes en la pòlissa, els beneficiaris tributaran per la primera contingència esdevinguda a l'assegurat.  

*Fiscalitat en territori comú. Per al cas d'altres comunitats amb fiscalidad especial consulta l'apartat de documents compartits de la secció "els meus productes”.

D'acord amb l'estipulat a la seva pòlissa, VidaCaixa posa a disposició de l'assegurat l'“Extracte de moviments del trimestre o la periodicitat estipulada”(*), a través del portal anomenat VidaCaixa Aporta+. Aquest comunicat inclou l'extracte amb la informació agregada del saldo a inici de trimestre, aportacions, despeses, prestacions pagades, revalorització i saldo a final de trimestre o la periodicitat estipulada. 

Els assegurats i beneficiaris també tindran a la seva disposició informació d'altres aspectes relatius a la gestió del seu ULC que puguin ser de rellevància.

(*) Aquells assegurats clients de CaixaBank tindran la mateixa informació a través de CaixabankNow.  

En les contingències de jubilació, incapacitat o rescat per atur o malaltia greu, el beneficiari és el propi assegurat.

No obstant, en l'eventualitat de defunció de l'assegurat, el beneficiari serà la persona o persones que aquest hagi designat.

En cas de falta de designació expressa hi ha una clàusula específica a la pòlissa que establirà un ordre de prelació de beneficiaris. En tot cas, la prestació la cobrarien els hereus legals del mateix segons el que estableixi la llei o la designació que pugués estar estipulada en el compromís instrumentat  i a la pòlissa.

Si. La designació de beneficiaris en cas de defunció per part de l'assegurat, es podrà realitzar des del moment de la contractació de l'assegurança d'estalvi col·lectiu.  La designació podrà ser modificada tantes vegades com l'assegurat desitgi.

Totes aquelles gestions bàsiques, tals com, la sol·licitud de prestació, la designació de beneficiaris, la liquidació de certs tipus de prestacions relacionades amb el Unit Link Col·lectiu, les podrà realitzar a través de qualsevol Oficina de Caixabank o del seu gestor assignat en el cas que ja sigui client de l'entitat.

La cistella escollida, així com qualsevol canvi de cistella es potestat exclusiva del prenedor de la pòlissa (la seva empresa), la qual realitza un seguiment personalitzat conjuntament amb l'asseguradora. VidaCaixa és la titular de les inversions i la que determina la composició de les cistelles d'inversió vinculades a l'assegurança.

No obstant, pots realitzar seguiment de les rendibilitats i evolució del seu saldo a través d'Aporta+ o CaixaBankNow.

No. Els Plans de Pensions només poden movilitzar-se a altres Plans de Pensions.

El promotor i l'assegurat cessaran la realització de les aportacions obligatòries.

No obstant, d'acord amb el que tingui estipulat en la pòlissa, l'assegurat podrà mantenir els seus drets econòmics dins del contracte Unit Linked Col·lectiu

Haurà de consultar el seu Butlletí Individual del Unit Linked Col·lectiu, a l'apartat de drets econòmics. Si en aquest se li reconeixen drets econòmics plens, podrà movilitzar els seus drets econòmics, encara que ha de tenir en compte que, d'acord amb la legislació vigent, només podrà “movilitzar” la quantitat màxima legal anual que es pot aportar a plans de pensions. Assenyalar que aquest procés és considerat com  un “rescat” i comporta pèrdua d'antigüitat de les aportacions. És per això que li recomenem informar-se a la oficina de CaixaBank  més propera abans de sol·licitar aquesta opció, per la complexitat que representa i el volum de documentació exigida