Detalle información Legal VCX

 

La titularitat d’aquesta pàgina web és de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, d’ara endavant, VidaCaixa, amb domicili al Paseo de la Castellana 189, 1º, 28029 Madrid. NIF A58333261 Inscrita en el RM de Madrid tomo 36790, folio 59, hoja M-658924 

VidaCaixa és una entitat subjecta al règim legal establert per a les entitats asseguradores i les entitats gestores de fons de pensions i com a tal està supervisada per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP).

Així mateix, VidaCaixa és soci promotor de les entitats de previsió social voluntària GEROCAIXA EPSV INDIVIDUAL, GEROCAIXA PIME EPSV D’OCUPACIÓ i GEROCAIXA PRIVADA PENSIONS EPSV ASSOCIADA i entitat encarregada de gestionar el patrimoni afecte als plans de previsió integrats en les entitats de previsió social voluntària esmentades.     

VidaCaixa Aporta + és una marca registrada de CaixaBank, número 3540566, classe 36, l’ús de la qual està cedit a VidaCaixa.