Ruta de navegació

Interpreta el comunicat trimestral

Interpretació del comunicat trimestral

Conceptes més habituals

Drets consolidats

 

Part dels recursos acumulats en el fons de pensions que pertany a cada partícip.

 

Partícip

 

Tota persona física vinculada laboralment amb el/s promotor/s, des que s’adhereix al pla i mentre manté les condicions que exigeix el reglament.

 

Nombre de participacions

 

La participació és una unitat de compte. Es multiplica el nombre total de participacions pel valor assignat a la participació per obtenir els drets consolidats del contracte.

Aportació

 

Quantitats aportades pel promotor i els partícips al pla. Poden ser de caràcter obligatori o voluntari.

 

Promotor

 

Empresa o empreses que fa/n possible crear el pla i participen en el seu desenvolupament.

Estructura del comunicat trimestral

Imagen Cara

Capçalera del comunicat

En aquest part indiquem el número del contracte, el període de temps corresponent al comunicat rebut i l’import acumulat en el fons de pensions.

Imagen Cara

Dades generals

Aquí s’identifica el titular del pla (partícip), la denominació del pla i del fons de pensions, i també les entitats gestora i dipositària.

Imagen Cara

Extracte

En aquesta secció s’informa de tots els moviments efectuats en el pla durant el període del comunicat. L’extracte del trimestre corresponent comença amb la situació inicial del pla, que informa dels aspectes següents:

  • Nombre de les participacions adquirides amb les aportacions del promotor i les aportacions del partícip i la valoració respectiva que tenen com a drets consolidats.
  • Nombre de les participacions adquirides per mobilització de drets consolidats d’altres plans de previsió i la valoració que tenen com a drets consolidats (aquest apartat només apareix si hi ha drets consolidats procedents de mobilització).

A continuació es mostren els moviments efectuats durant el trimestre. Els moviments s’identifiquen amb els conceptes: aportació obligatòria / voluntària / per mobilització. Es tracta d’aportacions al pla que es destinen a adquirir participacions en el fons de pensions.

Per concloure l’extracte es mostra la situació final del pla, amb el nombre de participacions i l’import dels drets consolidats al final del trimestre classificats segons el tipus d’aportació: promotor, partícip i mobilització, amb la valoració que tenen en l’última data del trimestre.

.

Imagen Dorso

Extracte

En aquesta part indiquem el número del contracte, el període de temps corresponent al comunicat rebut i l’import acumulat en el fons de pensions.