Ruta de navegació

Publicador de continguts

[Detalle artículo]Landing Repsol Aspectes generals

¿Què és el SegurFon Caixa Empresa?

El SegurFon Caixa Empresa és una Assgurança d’Estalvi Col·lectiva en modalitat Unit Linked.

Les aportacions s'inverteixen a través de cistelles d'inversió vinculades a la pòlissa de forma que es puguin aprofitar les oportunitats del mercat financer en cada moment.

Les inversions realitzades són gestionades col·lectivament.

El producte inclou cobertura de risc.

La rendibilitat vindrà determinada per l’evolució del valor de les participacions assignades al Fons i no existeix rendibilitat garantida.

L’import de rescat serà igual al valor liquidatiu de la inversió en la data de rescat.

 

Cicle de vida. Els compromisos per prestacions s'instrumenten en dues pòlisses col·lectives amb diferents polítiques d'inversió en funció de l'edat de l'asasegurat (Pòlissa d'Acumulació, amb major exposició a renta variable i Pólissa de Consolidació).

Els percentatges de saldo a cadascuna de les pòlisses anirà variant conforme es van complint anys, reduïnt paulatinament l'import de la Pòlissa d'Acumulació (major risc) i incrementant el saldo de la Pòlissa de Consolidació (menor risc), fins que la totalitat de l'aportació es concentri en la Pòlissa de Consolidació, una vegada cumplerts els 62 anys.

 

 

 

Prestacions

Prestació por jubilació. La prestació es calcula a partir del nombre de participacions en la data d’efecte de la jubilació de l’assegurat valorades a data de notificació de la prestació. En qualsevol cas, prevaldrà l’establert en el contracte d’assegurança.

 

Prestació por defunció. La prestació es calcula a partir del nombre de participacions en la data d’efecte de la defunció de l’assegurat valorades a data de notificació de la prestació, incrementat en el 10%, quedant limitat a la quantia màxima de 6.010,12 euros, excepte en el supòsit que l'edat de l'assegurat sigui igual o superior a 66 anys, cas en el qual l'increment quedarà limitat a la quantia màxima de 601,01 euros. Tanmateix, el referenciat increment queda limitat a la quantia mínima de 601,01 euros, excepte en el supòsit que l'edat de l'assegurat sigui igual o superior a 66 anys, cas en el qual la cuantía mínima quedarà limitada a 300,51 euros. En qualsevol cas, prevaldrà l'establert en el contracte d'assegurança..

El beneficiari serà el que designi expressament l'assegurat utilizant el butlletí disponible a tal efecte que haurà de remetre al següent mail: GestionClientesULC@vidacaixa.es. En cas que no existís beneficiari designat expressament, ho seran, pel següent ordre preferent i excloent el cóònjuge de l'assegurat -excepte que hagués recaigut sentència de separació-, els seus fills a parts iguals, els seus pares també a parts iguals i, per últim, els seus hereus. 

 

Prestació por incapacitat. La prestació es calcula a partir del nombre de participacions en la data d’efecte de la incapacitat de l’assegurat valorades a data de notificació de la prestació. En qualsevol cas, prevaldrà l’establert en el contracte d’assegurança.

S’entendrà per incapacitat els següents graus: incapacitat total i permanent, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa de l’assegurat.

 

Prestació per dependència severa o gran dependència. La prestació es calcula a partir del nombre de participacions a la data efecte de la contingència valorades a data de notificació de la prestació. En qualsevol cas, prevaldrà l'establert en el contraxte d'assegurança.

 

 

Supòsits excepcionals de liquiditat

La pòlissa contempla el dret de rescat dels assegurats en els supòsits de malaltia greu o atur de llarga duració en els termes establerts en la regulació de plans i fons de pensions.

 

 

Formes de cobrament de les prestacions

  • Capital.
  • Renda actuarial en modalitat vitalicia o temporal
  • Renda sobre participacions (renda financera).
  • Combinació entre capital i renda..

 

 

Fiscalitat

Prestació por jubilació.

Beneficiari el propi assegurat.

En el moment del pagament de la prestació, tributarà en concepte de Rendiment del Treball (s’inclou en la Base Imposable del IRPF*).

.

Prestació por incapacitat.

Beneficiari el propi assegurat.

En el moment del pagament de la prestació, tributarà en concepte de Rendiment del Treball (s’inclou en la Base Imposable del IRPF*).

.

Prestació per defunció.

Beneficiari/s designat/s.

En el moment del pagament de la prestació, tributarà en l'Impost de Successions i Donacions*.

*La fiscalitat indicada correspon a tributació per assegurats residents a Espanya.

 

 

Servei

Informació als Assegurats

 • Online: Informació permanent les 24h. del día els 365 díes de l'any.

La informació a temps real per mitjà dels serveis disponibles per als assegurats de CaixaBank Now (portal d'Internet de CaixaBank), així com del servei del Portal VidaCaixa Aporta+.

 • Trimestralment:

Comunicat de saldo a inici de trimestre, aportacions, despeses d'administració, prestacions pagades, revalorització durant el trimestre i saldo final del període de referència.

 • Anualment:

Informació fiscal de les prestacions pagades.

 

En el cobrament de les prestacions:

Enviamient de full liquidatiu amb el detall del pagament.

 • Oficines CaixaBank:

Les oficines tenen autonomia per a donar una resposta immediata al client. Per als casos que requereixin de la supervisió o el suport de VidaCaixa, la oficina escala la petició a VidaCaixa i els donem resposta en un termini máxim de dos díes.

 

 

Informació sense carácter vinculant. En qualsevol caso, prevaldrà l'establert en el contracte d'assegurança.