Ruta de navegació

Publicador de continguts

[Detalle artículo]Landing Repsol Cobrament de la prestació

Cobrament de la prestació

 

En el moment en què cumpleixi els requisits per a sol·licitar el cobrament de la prestació corresponent, haurà de remetre al següent mail GestionClientesULC@vidacaixa.es la documentació que es detalla:

 

Prestació per jubilació.

  • Fotocòpia DNI.
  • Certificat de titularitat del compte d'abonament (Document emès per l'entitat bancària)
  • Resolució o certificació de l'organisme públic competent de la Seguretat Social reconeixent la situació de jubilació.

En el cas d'escollir l'opció de renda actuarial reversible, és necessari Fotocòpia DNI del/s beneficiari/s de la renda reversible.

 

 Prestació per incapacitat.

  • Fotocòpia DNI.
  • Certificat de titularitat del compte d'abonament (Document emès per l'entitat bancària)
  • Resolució o certificació de l'organisme públic competent de la Seguretat Social reconeixent la situació de incapacitat..

En el cas d'escollir l'opció de renda actuarial reversible, és necessari Fotocòpia DNI del/s beneficiari/s de la renda reversible.

 

Prestació per defunció.

  • Certificat de defunció.
  • Certificat d'Últimes voluntats.
  • Testament.
  • Llibre de família.
  • Fotocòpia del DNI dels beneficiaris.
  • Certificat de titularitat del compte de dipòsit del/s beneficiari/s (Document emès per l'entitat bancària del/s beneficiari/s)
  • Fotocòpia de l'impost liquidat.

Una vegada que disposem de tota la documentació anteriorment indicada juntament a la sol·licitud adjunta procedirem a l'abonament de la prestació corresponent.

 

Prestació per dependència severa o gran dependència.

  • Fotocòpia DNI.
  • Certificat de titularitat del compte d'abonament (Document emès per l'entitat bancària)
  • Sentència ferma, resolució o certificació de l'organisme públic competent reconeixent la situació de gran dependència o dependència severa
  • Les certificacions mèdiques, historial clínic o informe d'assistència que acreditin l'estat de dependència d'objecte de cobertura, la data en que es va produïr l'accident o es va pronosticar la malaltia causant del sinistre, l'evolució de la mateixa i els possibles antecedents médics
  • Documentació que acrediti que l'assegurat no ha estat declarat en situació d'incapacitat en qualsevol dels seus graus, segons el previst en el règim corresponent de la Seguretat Social, i que, així mateix, no es troba incurs en un procediment de declaració d'incapacitat

 

 

Descarrega aquí el formulari de sol·licitud


 

Informació sense caràcter vinculant. En qualsevol cas, prevaldrà l'establert en el contracte d'assegurança