[Detalle artículo] Glossari

Glossari

Per poder facilitar la comprensió de tot els termes utilitzats, posem a disposició el glossari següent:

 • Aportacions: quantitats que de forma obligatòria o voluntaria poden aportar les persones treballadores i les persones autònomes.
 • Beneficiari: persona física que té dret a alguna de les prestacions del Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció, sigui per jubilació, incapacitat permanente en el cas del propi partícip, sigui per defunció en el cas dels beneficiaris designats.
 • Comissió de Control del Pla: òrgan paritari format per persones representants del promotor i dels partícips que s’encarrega de supervisar el compliment i funcionament del Pla de Pensions.
 • Contingències: situacions per les quals es pot fer efectiva la prestació del Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció, que en aquest cas són la jubilació, la incapacitat permanent i la defunció.
 • Contribucions de les entitats promotores: són les quantitats que les empreses aporten a favor de cada partícip i que, en aquest cas, tenen naturalesa salarial.
 • Drets consolidats individuals: suma de les caportacions fetes al PPOSC, més els rendiments nets generats en el Fons de Pensions, atenent, si és el cas, els menyscaptes i les despeses que s’hagin produït.
 • Entitat Depositària o Depositari: entitat financera que s’encarrega de custodiar i dipositar els valors mobiliaris i altres actius financers integrats en el fons de pensions. En la posada en marxa s’ha seleccionat l’entitat Cecabank, podent en el futur ser altra.
 • Entitat Gestora o Gestora: entitat que s’encarrega de l’administració i gestió el Fons de Pensions. En la constitución del pla ha estat seleccionada l’entitat VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, podent en el futur ser una altra.
 • Entitats promotores: totes les empreses, tant persones físiques com jurídiques, així com l’empresari persona física que té empleats a càrrec, incloses en l’àmbit del VII Conveni General del Sector de la Construcció.

 Si bé la persona autònoma no és un promotor, no és un promotor, s’hi poden adherir també voluntàriament les persones treballadores autònomes   que no tinguin persones treballadores a càrrec seu donades d’alta en el Règim General de la Seguretat Social i que estiguin emmarcades dins dels   codis d’activitat CNAE de la construcció.

 • Fons de Pensions: són patrimonis, sense personalitat jurídica, que estan constituïts per les aportacions dels partícips dels plans integrats en el Fons més els rendiments obtinguts en les seves inversions.
 • Partícip en suspens: partícip pel qual l’empresa per la que treballa ha deixat de fer contribucions al Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció, però que manté els drets consolidats dins del pla.
 • Partícip o partícip en actiu: totes les persones treballadores vinculades laboralment amb qualsevol de les entitats promotores a les quals se’ls pugui aplicar el VII CGSC, així com les persones autònomes sense persones treballadores a càrrec.  
 • Prestacions: dret econòmic que tenen els beneficiaris del Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció un cop s’ha produït la contingència, corresponent als drets consolidats acumulatss.
 • Supòsits excepcionals de liquiditat: supòsits especials pels quals la normativa permet als partícips liquidar els drets consolidats. En les especificacions del pla es poden consultar quins supòsits están inclosos i de quina forma poden liquidar-se.