Ruta de navegació

FAQs PPE ATA

Preguntes freqüents

És el primer Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat (PPES) destinat a autònoms i promogut per la “Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)” al que es pot adherir qualsevol autònom.

Es tracta d’un instrument d’estalvi, de la modalitat de plans de pensions, pensat fonamentalment per a l’estalvi a la jubilació, pel que es regeix per la normativa de plans de pensions a efectes de límits d’aportacions, fiscalitat, liquiditat, etc. També es permet el cobrament per a altres contingències i supòsits excepcionals.

Els plans de pensions, i entre ells el Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat per a autònoms, és un instrument eficient per a disposar de l’estalvi necessari durant el període de jubilació per a cobrir les necessitats vitals, afrontar aquesta etapa amb el nivell de qualitat adequat i disposar d’aquest estalvi de seguretat per a afrontar imprevistos.

Alguns avantatges del pla són:

 • Les comissions d’aquest pla són sensiblement inferiors a les d’un pla de pensions individual.
 • No li afecta el límit de 1.500€* anuals legalment establert per a plans individuals, podent realitzar aportacions fins al límit establert per a Autònoms.
 • El diners sempre són del partícip, pel que, si l’entitat que promou el Pla o la gestora falleixen, els diners podran ser gestionats per una altra Entitat.
 • Protegeix el capital acumulat de ser destinat a usos diferents al de la jubilació.
 • La gestió de les inversions està pensada específicament per a la jubilació.
 • Se li aplica una fiscalitat específica al tractar-se d’un cobrament com a complement de la pensió.

 

*A partir de 1 de gener de 2023

La gamma de Plans de Pensions de l'ATA estan orientats a proporcionar una rendibilitat adequada a un horitzó temporal entorn a la data objectiu de cada pla, invertint en una àmplia diversificació d'actius afavorint la inversió a llarg termini en renda variable.

En el PPES de l’ATA és la Comissió de Control la que pren les decisions d’inversió tenint en compte el perfil dels autònoms partícips del pla i prenent en consideració la rendibilitat, el risc i l’impacte social i mediambiental de les inversions. Així mateix, fa un seguiment precís de les inversions. La Comissió de Control està integrada per 4 membres de la junta directiva de l’ATA.

Es pot consultar l’actualització i el detall de les inversions a qualsevol oficina de CaixaBank, o a la Fitxa del pla que es troba a CaixaBank Now (en cas de ser client de CaixaBank) o al portal VidaCaixa Aporta+: https://bit.ly/aportamas-plan_autonomos_ATA

Aquelles persones majors de 16 anys amb residència a Espanya que siguin Autònoms i manifestin la seva voluntat d’adherir-se al pla.

Pot sol·licitar l’adhesió qualsevol autònom*, sigui no sigui membre de la “Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)” i sigui o no sigui client de CaixaBank.

*Serà necessari declarar per escrit en el butlletí d'adhesió la condició d'autònom.

Si s’és autònom, sigui o no sigui membre de la “Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)” i sigui o no sigui client de CaixaBank, pot sol·licitar l’adhesió al pla de pensions a qualsevol oficina de CaixaBank complimentant el butlletí d’adhesió.

 • CaixaBank NOW
  • Per a clients CaixaBank, presencialment a la seva oficina

Per a la realització de consultes, aquests són els canals que tenen disponibles:

 • Telemàticament i telèfon
 • Sigui o no client de CaixaBank, a través del formulari de consulta del portal VidaCaixa Aporta+
 • Per a clients de CaixaBank, a través de CaixaBank Now (portal d'internet i app mòvil)
 • Atenció telefònica*: 900.310.310
 • Presencialment a qualsevol oficina de CaixaBank

*Per motius de seguretat i protecció de dades, les consultes efectuades no podran respondre a sol·licituts que incloguin informacions o dades personals.

Amb la següent periodicitat establerta, els partícips i beneficiaris rebran mitjançant CaixaBank Now o VidaCaixa Aporta+ (o per correu postal en cas de no ser-ne usuaris), la informació relativa al PPES: 

 • Trimestralmente: comunicat de drets consolidats/econòmics amb operacions, rendibilitat i saldo del període
 • Semestralmente: informació relativa a l’estat de les inversions del Fons.
 • Anualmente: certificat anual d’aportacions/prestacions a efectes fiscals, certificat anual de drets consolidats/econòmics, informació relativa a l’evolució anual del Pla i del Fons, estat de posició (beneficiaris), desglossament de prestacions pagades i retencions practicades (beneficiaris).

Els diners sempre són del partícip, pel que, en cas que aquest deixi de ser autònom podrà mantenir els seus drets consolidat en el PPES o mobilitzar-lo a un altre pla de pensions d’ocupació en les condicions establertes en la normativa legal vigent. En cas de no disposar més de la condició d’autònom, i a excepció d’allò que pugui establir-se en el desenvolupament reglamentari, el partícip no podrà gaudir de l’increment en 4.250 € del límit d’aportació establert per al pla de pensions simplificat d’autònoms.

Per a sol·licitar un canvi de domicili, pot dirigir-se a qualsevol oficina de CaixaBank on haurà de formalitzar la sol·licitud i aportar la següent informació: Carrer, codi postal, Població, Província, País.

Les aportacions realitzades seran sempre de caràcter voluntari (seran realitzades sempre per l’autònom).

Podran ser aportacions úniques o periòdiques (les quals podran ser modificades en quantia o periodicitat, així com suspendre el pagament d’aquestes).

En cap cas les aportacions podran superar els límits legals anualment establerts. És a dir, a partir de 2023*, els autònoms poden aportar fins a 5.750 € (1.500 € límit genèric a qualsevol sistema de previsió social + 4.250 € al pla de pensions simplificat de autònoms).

*Durant tot 2022, es manté el límit conjunt a sistema de previsió social de 1.500 €.

Poden realitzar-se aportacions al pla de pensions a través dels següents canals:

 • Telemàticament
  • Per a clients de CaixaBank, a través de CaixaBank NOW (portal d'internet i app mòvil)
 • Presencialment a qualsevol oficina de CaixaBank, siguin o no* clients de CaixaBank

*Per el cas que no siguin clients de CaixaBank, hauran d'aportar un certificat de titularitat del seu compte bancari.

A partir de l’accés a la jubilació, el partícip podrà seguir realitzant aportacions al pla de pensions. No obstant, un cop iniciat el cobrament de la prestació de jubilació, les aportacions només podran destinar-se a les contingències de defunció i dependència.

Podrà disposar-se del pla de pensions quan es produeixi alguna de les següents contingències o supòsits excepcionals:

 • Jubilació: quan el partícep accedeixi efectivament a la jubilació en el règim de la Seguretat Social corresponent, sigui a l'edat ordinària, anticipada o posteriorment.
 • Incapacitat: permanent total, absoluta i gran invalidesa.
 • Defunció: per qualsevol causa.
 • Dependència: severa o gran dependència.
 • Malaltia greu: segons allò estipulat legalment.
 • Atur de llarga duració: en el moment en què no es percebi cap prestació contributiva.

Es rebrà allò acumulat en el pla. En el moment en que es produeixi una contingència o supòsit excepcional i es sol·liciti el cobrament del PPES, es quantificarà l’import de la prestació segons els drets consolidats existents.

El PPES podrà cobrar-se en les següents formes:

 • Capital: un sol pagament.
 • Renda actuarial o financera: pagaments periòdics.
 • Mixta: part en forma de capital i part en forma de renda.
 • Pagaments sense periodicitat regular.

En els casos de malaltia greu i atur de llarga duració l'única forma de cobrament serà capital immediat.

Per a sol·licitar el cobrament del PPES, s’haurà d’acudir a qualsevol oficina de CaixaBank on s’haurà de formalitzar la sol·licitud de cobrament i aportar la següent documentació:

 • Fotocòpia i original del DNI del partícep i beneficiari.
 • Certificat de titularitat del compte en el que efectuar l'ingrés.
 • En funció de la contingència:
  • Jubilació: resolució de jubilació de la Seguretat Social.
  • Incapacitat: resolució definitiva de incapacitat de la Seguretat Social.
  • Defunció: certificat de defunció, DNI del difunt, documentació acreditativa de condició de beneficiari, certificat d'últimes voluntats i en el seu cas, testament o declaració d'hereus abintestat.
  • Supòsits excepcionals: documentació acreditativa de la malaltia greu (informes mèdics, etc.)

L'entitat gestora podrà sol·licitar qualsevol altra documentació que estimi oportuna per a la determinació del compliment dels requisits legals corresponents.  

No, mentre es compleixin els requisits necessaris per a cobrar, es procedirà al pagament dels diners en el compte indicat, sigui a Espanya o en un altre país. Aquesta opció estaré subjecta als requisits legals vigents en cada moment.

Els beneficiaris de rendes financeres podran sol·licitar la modificació a l’alça o a la baixa de l’import de la renda percebuda.

Per fer-ho, hauran de cursar la corresponent sol·licitud a VidaCaixa a través de qualsevol oficina de CaixaBank.

VidaCaixa enviarà als beneficiaris de rendes una carta per correu o per CaixaBank Now, sol·licitant l’acreditació de supervivència, també anomenada “Fe de Vida”.

Arribada la data límit, sense que s’hagués rebut resposta, el pagament de la prestació quedarà en suspens en aquell moment fins que s’acrediti. Per desbloquejar-la, simplement el beneficiari haurà de passar la “fe de vida” a qualsevol oficina de CaixaBank.

La fiscalitat* que resulta d'aplicació al PPES és la següent:

 • Les aportacions del partícep permeten diferir impostos a futur, ja que redueixen la base imposable en el mateix import que l'aportació.
 • Les prestacions** tributen sempre com rendiment del treball, independentment de la forma de cobrament i de qui la percebi.

*En el règim fiscal general. Consultar amb el gestor del partícep altres casuístiques.

**Les aportacions anteriors a 2007 tenen una reducció fiscal del 40% si es rescaten en forma de capital i es perceben en l'any de la jubilació o als 2 anys següents. Consultar els requisits legals. 

 • Mobilitzacions d'entrada*: el pla acceptarà mobilitzacions d'altres plans de pensions, que no afectaran als límits legals de les aportacions.
 • Mobilitzacions de sortida**: els PPES només poden mobilitzar-se a un altre Pla de Pensions d'Ocupació.

*Les mobilitzacions no comporten cap tipus de penalització. No obstant, el partícep haurà de tenir en compte, en l'àmbit dels Plans de Pensions Individuals, els compromisos de permanència que pugui tenir amb la gestora d'origen com a conseqüència de promocions que incloguin periodes de permanència, així com les diferents polítiques d'inversió entre el pla de pensions origen i destí.

**Pendent de desenvolupament reglamentari per la normativa legal vigent. 

 • Per a les contingències de jubilació, incapacitat i supòsits excepcionals, el beneficiari serà el propi partícep
 • Per a la contingència de defunció, els beneficiaris seran:
  • Els establerts en designació expressa per part del partícep.
  • En cas de no existir designació expressa, els establerts en el reglament del pla, que senyala que ho seran en el següent ordre preferent i excloent: el cònjuge -excepte que hagués recaigut sentència de separació-, els seus fills i filles a parts iguals, els seus pares també a parts iguals i, per últim, els seus hereus.

Es poden consultar els beneficiaris designats:

 • Telemàticament
  • Per a clients de CaixaBank, a través de CaixaBank NOW
  • Sigui o no client de CaixaBank, a través del portal VidaCaixa Aporta+
 • Presencialment a qualsevol oficina de CaixaBank, siguin o no* clients de CaixaBank

En cas que es vulguin designar nous beneficiaris, es pot realitzar:

 • Telemàticament
  • Per a clients de CaixaBank, a través de CaixaBank NOW
 • Presencialment a qualsevol oficina de CaixaBank, siguin o no* clients de CaixaBank