Ruta de navegació

FAQs Riesgo 2022

Preguntes freqüents

Una assegurança col·lectiva és una modalitat d'assegurança que es caracteritza per donar cobertura, mitjançant un sol contracte, a un col·lectiu de persones amb interessos comuns o necessitats de protecció similars.

Les nostres assegurances col·lectives poden ser contractades per una empresa (prenedor) per a donar cumpliment a les obligacions assumides amb els seus treballadors (assegurats), ja que es poden adaptar a les necessitats del prenedor.

A VidaCaixa comercialitzem assegurances col·lectives de vida i assegurances col·lectives d'accidents que, a la vegada, poden ser de compromisos per pensions o de no compromisos per pensiones.

Les assegurances de compromisos per pensions són aquelles que deriven d'una obligació legal (com és el cas dels Convenis col·lectius) o contractual de l'empresari amb el personal de l'empresa ambn el que manté una relació laboral.

Aquest tipus d'assegurances tenen una cobertura anual, que es renova al venciment per periodes anuals excepte decisió del prenedor o de l'assegurador.

En el sigüent apartat detallem les cobertures contractables en cada modalitat, en funció de les necessitats del prenedor.

Els principals tipus d'assegurances col·lectives són:

 • Assegurança temporal anual renovable: està especialment concebuda per a garantir una cobertura temporal d'un any. Aquesta modalitat proporciona una amploa cobertura per defunció o incapacitat permanent, en qualsevol dels seus graus, podent-se contractar la prestació en forma de capital o renda. 
 • Assegurança col·lectiva d'accidents: aquesta modalitat proporciona una amplia cobertura davant les possibles es conseqüències d'un accident. La cobertura pot ser les 24 hores del dia durant 365 dies o únicament durant la jornada laboral.

La cobertura principal per a les assegurances col·lectives de vida és la de mort. 

Opcionalment, podran contractar-se prestacions addicionals per als següents riscos: 

 • Incapacitat/invalidesa permanent, en qualsevol grau 
 • Mort per accident 
 • Incapacitat/invalidesa permanent per accident, en qualsevol grau 
 • Mort per accident de circulació 
 • Incapacitat/invalidesa permanent per accident de circulació, en qualsevol grau
 • Malalties greus 

 

La cobertura principal per a l'assegurança col·lectiva d'accidents és la de mort per accident. 

Opcionalment, podran contractar-se prestacions addicionales per als següents riscos: 

 • Incapacitat/invalidesa permanent per accident, en qualsevol grau 
 • Mort per accident de circulació 
 • Incapacitat/invalidesa permanent per accident de circulació, en qualsevol grau 
 • Incapacitat/invalidesa temporal per accident 

Les garanties i cobertures específiques hauran d'estar en línea amb els compromisos que tingui l'empresa i, en qualsevol cas, es regiran per l'establert a les Condicions Particulars de la pòlissa.

Si ets assegurat en una pòlissa, en cas de dubte sobre les cobertures o imports contractats per la teva empresa, dirígeix-te al departament corresponent a la teva empresa.

El prenedor és la persona jurídica (empresa) que contracta la pòlissa d'assegurança, és a dir, qui s'encarrega de pagar les cuotes . 

L'assegurat és la persona a qui cobreix l'assegurança. 

El beneficiari és la persona física o jurídica que rebrà la indemnització prevista en les condicions generals de l'assegurança, existint 2 possibilitats: 

 • En cas de mort, el/s beneficiari/s serà/n la/s persona/s seleccionada/s per l'assegurat, i així ha de constar a la documentació justificativa de la pòlissa. En cas de no existir designació expressa de beneficiaris aplicarà el que estableixi la lley. (habitualment, en defecte de designació expressa, aplica la designació genèrica indicada en el condicionat de la pòlissa).
 • En cas de incapacitat, el beneficiari serà el propi assegurat. 

A través del teu Certificat Individual d'Assegurança que et donarà la teva empresa i que podràs descarregar des daquesta plataforma en format PDF.

Per a designar beneficiaris és necessari comprovar la identitat de l'assegurat; és per això que, en cas que tinguis algun dubte al realitzar les designacions de beneficiaris de la teva pòlissa, et dirigeixis al teu departament de RRHH(*).

 

(*) Estem treballant perquè, en un futur, puguis realitzar la designació a través d'aquesta mateixa plataforma. 

Per a sol·licitar la indemnització, s'han d'entregar els següents documents:

 Prestació per defunció: 

 • En primer lloc, és necessari identificar-se per confirmar que s'és el beneficiari. Per això, és necessari presentar el DNI i una fotocòpia del mateix.
 • Certificat de defunció de l'asasegurat.
 • El certificat mèdic de l'assegurat que indiqui les causes de la mort, en el que constin les patologies de l'assegurat, data del diagnòstic i evolució de la malaltia o l'accident que causa la defunció. En el cas que la mort sigui per accident, també serà imprescindible presentar el testimoni de les diligències judicials completes, que inclogui l'autòpsia, informe toxicològic i atestat policial amb les causes i circumstàncies de l'accident.
 • El Certificat del Registre d'Actes d'Últimes Voluntats.
 • Una còpia de l'últim Testament, Acta Notarial de Declaració d'Hereus o Acte Judicial de Declaració d'Hereus.
 • La liquidació i carta de pagament de l'impost de Succesions i Donacions
 • També és possible que necessitis entregar la pòlissa de vida contractada.

A més d'aquests documents, serà important que el beneficiari demostri la relació de parentesc que tenia amb l'assegurat. Per això es necessitarà:

 • El certificat de matrimoni (en el cas de ser el cònjuge)
 • El llibre de familia (en el cas que els beneficiaris siguin els fills)

 

Prestació per incapacitat permanent: 

Sent vostè el beneficiari, li recomanem que prepari la següent documentació que amb caràcter general li sol·licitarem;  

 • La Resolució de la Seguretat Social o organisme competent en la que consti la data d'efecte o sentència judicial ferma reconeixent la situació d'incapacitat i el Dictàmen proposta de l'INSS.
 • L'Historial clínic o informe mèdic que indiqui les causes de l'incapacitat, en el que constin les patologies de l'assegurat, data de diagnòstic i evolució. En el cas d'accident, diligències judicials completes, que inclogui la autòpsia, informe toxicològic i atestat policial amb les causes i circumstàncies de l'accident.

 

Per a poder autoritzar el pagament de la prestació serà necessari:

 • Còpia del DNI, vigent
 • Documentació acreditativa de la titularitat del compte de cobrament de la prestació

 

Addicionalment, es podran sol·licitar la quantitat de documents complementaris que es consideri convenient per a valorar el pagament de la indemnització.

La fiscalitat a aplicar dependrá de la contingencia que s'estigui cobrint per l'assegurança.