Ruta de navegació

[Detalle artículo] Autònoms amb treballadors

Ets una persona autònoma amb persones treballadores al teu càrrec en el sector de la construcció?

Benvinguda, aquí podràs conèixer al detall el Pla de Pensions d'Ocupació del Sector de la Construcció (POSC), un pla de pensions establert en el llibre tercer del VII Conveni General del Sector de la Construcció (VII CGSC) en virtut del qual les entitats promotores realitzaran contribucions pels partícips en la quantia, forma i terminis establerts.

 

            Guia                                                                          Infografia                                                                  Vídeos

                                            

                        

FAQs PESC Autònoms amb empleats

Informació d'interès

És un pla de pensions posat a disposició pel sector de la construcció.

Aquest pla de pensions et permet estalviar pel moment de la teva jubilació, a través d'aportacions periòdiques per part del teu ocupador.

Addicionalment et permet aportar voluntàriament per incrementar l'import total que tindràs disponible al moment de la teva jubilació.

Igual que altres plans, pots reduïr-te fiscalment en la teva declaració de l'IRPF les aportacions al pla.

Totes aquelles amb persones treballadores al seu càrrec que estiguin subjectes al VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció queden obligatòriament adherides al Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció com a promotors.

a. Donar-se d'alta al Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció, remetent l'annex corresponent a VidaCaixa.

b. Donar d'alta totes les persones treballadores a les que les hi apliqui el VII Conveni General del Sector de la Construcció.

c. Fer les contribucions establertes en la quantia, forma i terminis previstos a:

- El VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.

- El Reglament d'Especificacions del Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.

- Els Convenis col·lectius provincials.

d. Facilitar a la Comissió de Control del Pla (o a l'entitat gestora si és el cas) les dades sobre els partícips, partícips en suspens o persones beneficiàries que calguin per desenvolupar el Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.

Per poder donar-se d'alta la persona autònoma amb persones treballadores al seu càrrec és necessari accedir a VidaCaixa Aporta + > Els meus productes i clicar a "Vull donar-me d'alta en el pla".

Les contribucions hauran de fer-se per compte de les persones treballadores empleades a les que sigui d'aplicació el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, que es trobin donades d'alta a la Seguretat Social i en actiu a la data d'entrada en vigor del Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.

Posteriorment, s'hauran de fer les contribucions per les persones treballadores que s'incorporen a l'empresa des de la data d'ingrés, sense període de carència algun.

Per donar d'alta les persones treballadores al Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció, la persona autònoma facilitarà als seus treballadors el Butlletí de Dades Personals perquè puguin emplenar-lo amb les seves dades y posteriorment el facilitarà a VidaCaixa.

La persona autònoma amb treballadors a càrrec ha d'aportar les quantitats que s’estableixen al conveni col·lectiu provincial que s'apliqui a la persona treballadora, sempre que no tingui interromput o suspès el contracte de treball per alguna de les causes previstes a la legislació vigent.

En el Reglament d'Especificacions es poden consultar les causes d’interrupció o suspensió i les excepcions que hi hagi.

El desemborsament de les contribucions per part de les Entitats Promotores, de les aportacions per part de les persones autònomes i, en el seu cas, de les aportacions voluntàries per part de les persones treballadores haurà d'efectuar-se en la mateixa data en la que hagin d'ingressar-se les cotitzacions a la Seguretat Social.

Les contribucions es faran d’una sola vegada dins dels 90 dies següents a l’entrada en vigor del Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.

Ha de fer les contribucions fins que es produeixi algun dels supòsits següents:

a. Extinció de la relació laboral del partícip amb l’entitat promotora.

b. Quan la persona treballadora/partícip estigui en situació d’excedència o tingui interrompuda o suspesa la relació laboral amb el promotora per alguna de les causes previstes legalment, excepte en els supòsits que estableix el Reglament d’Especificacions.

c. Quan la persona treballadora/partícip manifesti la seva voluntat expressa de suspensió de les aportacions i de les seves consegüents imputacions fiscals.

d. Quan la persona treballadora/partícip adquireixi la condició de beneficiari, no derivada d'altres partícips.

e. Quan es doni el fet causant d'alguna de les contingències previstes en el reglament d'especificacions.

f. Per defunció o jubilació de la persona treballadora/partícip.

g. Por terminació i liquidació del pla.

En aquest cas cessaran les contribucions del promotor i els partícips passen a ser denominats “partícips en suspens”, conservant els drets consolidats acumulats fins que es produeixi una contingència, a menys que els mobilitzin a un altre pla de pensions d’ocupació, cas en el que quedarien totalment desvinculats del Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.  

No obstant això, els partícips podran fer aportacions voluntàries al Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció mentre no els mobilitzin.

Les contribucions empresarials a plans de pensions d'ocupació es consideren una despesa de personal deduïble en la base imposable de l'impost de societats.

Es contempla una deducció en la cuota íntegra de l'impost de societats del 10% de les contribucions de tot l'any que faci l'empresa a plans de pensions d'ocupació a favor de les persones treballadores amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 euros.

Per a aquelles persones treballadores amb retribucions brutes anuals iguals o superiors, la deducció s'aplicarà sobre la part de les contribucions que siguin proporcionals a aquesta quantia.

Si ets persona autònoma amb persones treballadores a càrrec has de donar-te d'alta en el Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció com a promotor, donar d'alta les teves persones treballadores afectades pel VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció i realitzar les aportacions en els casos que correspongui.

En cas de no donar-se d'alta en el Pla, la persona autònoma amb persones treballadores al seu càrrec estaria incomplint el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, l'Estatut dels Treballadors i demès normativa d'aplicació.

No obstant, si ets persona autònoma sense persones treballadores a càrrec no tens l'obligació de donar-te d'alta en el Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció com a promotor, però pots donar-te d'alta com a partícip per realitzar les teves pròpies aportacions. 

En considerar-se salari, la persona autònoma amb persones treballadores al seu càrrec que no faci les contribucions en la quantia, forma i terminis establerts, estaria incomplint el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, l’Estatut dels Treballadors i altra normativa