[Detalle artículo] Promotors

Ets una empresa/assessoría en el sector de la construcció?

Benvinguda, aquí podràs conèixer al detall el Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció (POSC), un pla de pensions establert en el llibre tercer del VII Conveni General del Sector de la Construcció (VII CGSC) en virtut del qual les entitats promotores faran contribucions pels partícips en la quantia, forma i terminis establerts.

 

            Guia                                                                          Infografia                                                                  Videos

                                         
                           

FAQs PESC Promotors

Informació d'interès

És un pla de pensions posat a disposició pel sector de la construcció.

Aquest pla de pensions et permet estalviar pel moment de la teva jubilació, a través d'aportacions periòdiques per part del teu ocupador.

Addicionalment et permet aportar voluntàriament per incrementar l'import total que tindràs disponible al moment de la teva jubilació.

Igual que altres plans, pots reduïr-te fiscalment en la teva declaració de l'IRPF les aportacions al pla.

Queden adherides obligatòriament al Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció (POSC) com a entitats promotores totes les empreses subjectes al VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (VII CGSC).

No hi estan obligades les empreses que hagin optat per instruments propis de previsió social de la comunitat autònoma a la qual pertanyin.

Les que tinguin constituït un pla de pensions d’ocupació en els temes que estableix la llei de plans i fons de pensions o altres instruments de previsió social empresarial abans que entri en vigor el Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció, poden mantenir els compromisos per pensions en els instruments de previsió social d’ocupació preexistents.

a. Donar-se d’alta en el Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció, remetent l'annex corresponent a VidaCaixa.

b. Donar d’alta totes les persones treballadores a les quals se’ls apliqui el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.

c. Fer les contribucions establertes en la quantia, forma i terminis previstos a:

- El VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.

- El Reglament d’Especificacions del Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.

- Els convenis col·lectius provincials.

d. Facilitar a la Comissió de Control del Pla (o a l’entidad gestora si és el cas) les dades sobre els partícips, partícips en suspens o persones beneficiàries que calguin per desenvolupar el Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.

Enviant a VidaCaixa l’annex que es posarà a la seva disposició a través de la seva pàgina web.

Per les persones treballadores empleades per l’empresa a les quals se’ls pugui aplicar el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció que estiguin donades d’alta a la Seguretat Social i en actiu en la data d’entrada en vigor del Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.

Posteriorment, s’hauran de fer per les persones treballadores que s’incorporin a l’empresa des de la data d’ingrés.

Per donar-les d’alta, l’empresa facilitarà a VidaCaixa les dades bàsiques necessàries. També facilitarà a les persones treballadores el Butlletí de Comunicació de Dades Personals perquè puguin emplenar-lo amb les seves dades personals.

L’empresa ha d’aportar les quantitats que s’estableixen al conveni col·lectiu provincial que s’apliqui a la persona treballadora, sempre que no tingui interromput o suspès el contracte de treball. Les causes d’interrupció o suspensió i les excepcions que hi hagi es poden consultar al Reglament d’Especificacions.

El desemborsament s'haurà de fer mensualment.

Les contribucions es faran d’una sola vegada dins dels 90 dies següents a l’entrada en vigor del Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.

Ha de fer les contribucions fins que es produeixi algun dels supòsits següents:

a. Extinció de la relació laboral del partícip amb l’entitat promotora.

b. Quan la persona treballadora o el partícip estigui en situació d’excedència o tingui interrompuda o suspesa la relació laboral amb l’empresa per alguna de les causes previstes legalment, excepte en els supòsits que estableix el Reglament d’Especificacions.

Les contribucions de l’entitat promotora cessen i els partícips passen a ser denominats “partícips en suspens”, conservant els drets consolidats acumulats fins que es produeixi una contingència. En cas que els mobilitzin a un altre pla de pensions d’ocupació, quedarien totalment desvinculats del Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció.  

No obstant això, els partícips podran fer aportacions voluntàries al Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció mentre no els mobilitzin.

Les contribucions empresarials a plans de pensions d’ocupació es consideren una despesa de personal deduible en la base imposable de l’impost de societats.

Es preveu una deducció en la quota íntegra de l’impost de societats del 10 % de les contribucions de tot l’any que faci l’empresa a plans de pensions d’ocupació a favor de les persones treballadores amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 euros.

Per a les persones treballadores amb retribucions brutes anuals igual o superiors, la deducció s’aplica sobre la part de les contribucions que siguin proporcionals a aquesta quantia.

En cas que no s’hi donés d’alta, l’empresa estaria incomplint el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, l’Estatut dels Treballadors i altra normativa.

En considerar-se salari, l’empresa que no faci les contribucions en la quantia, forma i terminis establerts, estaria incomplint el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció, l’Estatut dels Treballadors i altra normativa.